V úterý 30. ledna 2018 v 18:00 se koná výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Brno Tesla. Schůze je pořádána v restauraci U KOTELNY na herčíkově ulici č.3

Doplnění evidence členů, výdej členských průkazů a známek od 17:30.

Program

 • Zahájení schůze a evidence členů ZO
 • Výdej průkazů ČZS a členských známek
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba návrhové a mandátní komise
 • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
 • Výroční zpráva 2017 a plán na r.2018
 • Zpráva o hospodaření (účetní závěrka) 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 • Zpráva kontrolní komise za rok 2017
 • Platby členů ZO na rok 2018
 • Různé + diskuse
 • Usnesení a závěr VČS
 • Přednáška Mgr. Stávka "Partnerské vztahy"