ČLENSKÁ SCHŮZE 14.6.2018 od 17:00


Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Brno Tesla

se koná

ve čtvrtek 14.6.2018 od 17.00

na společném pozemku „U čarodějnice“ – vedle vchodu z parkoviště Vodova

Od 17.00 budou vydávány známky ČZS a členské průkazy, a podepisován souhlas se zpracováním osobních údajů (všichni členové ZO!) a příp. uzavírány nové smlouvy podle aktuálních ploch pozemků.

Členská schůze je jednou ze zákl.povinností člena ČZS. V případě, že nepřijdete, je Vaší milou povinností doručit na ČS písemnou plnou moc k zastupování na schůzi.

Program:

 • 17-18 h vydávání průkazů a známek ČZS, aktualizace pachtovních smluv, podpis souhlasu podle GDPR, podpis prezenční listiny, změny v evidenci členů ZO
 • 18 h zahájení schůze
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, volba návrhové a mandátní komise
 • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
 • GDPR – zák.povinnosti k ochraně osobních dat
 • Základní práva a povinnosti člena ZO ČZS
 • Komunikace, informace, informovanost, informatika
 • Aktuální informace z činnosti ZO, nové stanovy ČZS
 • Různé, dotazy, diskuze
 • 19 h přednáška RNDr.Zuzany Dudášové, PhD. „Zdravá výživa“ – jak která zelenina působí na organismus, co bychom měli na zahrádkách pěstovat pro své zdraví
 • Závěr schůze cca ve 20 h