Osadní řád zahrádkářské osady Tesla Brno


 • Účelem Osadního řádu je vymezit základní činnosti, vzájemné vztahy a pravomoci v prostoru zahrádek na pronajatých pozemcích MMB, vymezených ulicemi Purkyňova – Červinkova – Vodova.
 • Tento Osadní řád je platný pro všechny fyzické a právnické osoby hospodařící na pronajatých pozemcích MMB (Smlouva MMB / ZO ČZS Brno Tesla), vymezených ulicemi Purkyňova – Červinkova – Vodova.
 • Pozemky přiděluje výbor ČZS Brno Tesla na základě žádosti žadatele. Přidělení pozemků registruje pověřený člen výboru. Pozemky předává pověřený člen výboru. Správu pozemků zajišťují pověření správci.
 • Do prostoru Zahrádkové osady ČZS Brno Tesla mají vstup povolen pouze členové ZO ČZS Brno Tesla. Cizí osoby mají vstup povolen pouze v  doprovodu člena ZO ČZS Brno Tesla  a ten za ně odpovídá. Vstupní branky zamykáme.

Povinnosti členů ZO ČZS Brno Tesla

 • dodržovat Stanovy ČZS, Opatření MMB a ÚMČ Královo Pole, usnesení ČS, Smlouvu o podnájmu s MMB, Smlouvu o pachtu, pokyny členů výboru a tento Osadní řád
 • sledovat aktuální informace na nástěnkách ČZS v prostoru zahrádek
 • řádně obdělávat přidělené pozemky za účelem pěstování ovoce a zeleniny, likvidovat plevel a škůdce, odstraňovat náletové křoviny, prořezávat stromy
 • udržovat přístupové cesty přilehlé k pronajatým pozemkům a odstraňovat z nich plevel
 • šetřit vodou. Pokud má člen kůlnu nebo přístřešek o ploše větší jak 4 m2, musí jej opatřit okapem pro svod dešťové vody a sběrnou nádrží pro zalévání
 • udržovat pořádek na svěřeném pozemku, neplést si zahrádku se smetištěm nebo skladem nepotřebných věcí
 • ve stanoveném termínu platit příslušné poplatky (nájemné, voda, členské a účelové příspěvky)
 • chovat se ohleduplně ke svým sousedům, chránit společný majetek

Práva členů ČZS Tesla

 • Užívat přidělené a společné pozemky k zahrádkářským a rekreačním účelům
 • Obracet se na členy výboru a RK s dotazy a připomínkami
 • Vlastnit klíč od vstupní branky
 • Odebírat vodu ze společného vodovodu
 • Používat přístupové komunikace a vyhrazené společné prostory
 • Být volen do zastupitelských orgánů

Práva a povinnosti výboru jsou definovány stanovami ČZS, zejména:

 • Přijímat nové členy, oprávněně odebírat členství
 • Stanovovat výše poplatků, event. jejich záloh a určovat způsob platby
 • Přidělovat a odebírat členům pozemky, vstupovat na pronajaté pozemky za účelem plnění svých povinností a v přítomnosti nájemce
 • Jednat jménem ZO, dohlížet na dodržování stanovených pravidel
 • Spravovat společný majetek, prosazovat společné zájmy

Výbor ZO může členovi ČZS odebrat pozemek nebo zbavit jej členství v ZO z těchto důvodů:

 • Neplnění členských povinností
 • Závažné porušení stanov ČZS
 • Nedodržování Osadního řádu ZO nebo Smlouvy o pachtu

Likvidace odpadu:

 • Likvidace zbytků plodin a dřevin je třeba v maximální míře provádět kompostováním. Pálení větví a suchého odpadu je možné jen v nezbytné míře za dodržení pravidel PO a vyhlášek MMB. Mokré dřevo, plevel a listí nesmí být páleny. Jiné materiály (umělé hmoty, tkaniny apod.) je zakázáno pálit.  Kouř je nutno minimalizovat - nesmí obtěžovat lidi v okolní zástavbě ani komunikacích, oheň musí být pod stálým dohledem a v závěru uhašen a zalit vodou.
 • Kovový odpad – jednou nebo dvakrát ročně společný sběr na předem stanoveném místě. Není žádoucí do osady vodit cizí osoby za účelem sběru kovového odpadu.
 • Ostatní odpad – likvidují členové ZO průběžně do popelnic v místě svého bydliště. Je nepřípustné vyhazovat jakýkoliv odpad přes plot za hranice pronajatých pozemků.
 • Výbor ZO neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou členům ZO v souvislosti s jejich působením v ZO.
 • Psi v zahrádkářské kolonii nesmějí obtěžovat ostatní zahrádkáře, poškozovat cizí záhonky apod. Za psy odpovídají jejich majitelé-zahrádkáři a případné škody jsou povinni napravit. Případné exkrementy jsou povinni ihned odstranit.
 • Děti nesmějí volně běhat po cizích pozemcích, rodiče jsou za ně odpovědni a případné škody jsou povinni s poškozeným uživatelem pozemku nebo se zástupci ZO neprodleně vyrovnat.

Odběr vody.

 • Každý zahrádkářský dílec má vyhrazené místo pro odběr vody, z jiného místa nelze vodu odebírat. Výjimku tvoří havarijní stavy na vodovodu. Hlavní přívody vody otevírá pouze pověřený správce podle výborem schváleného harmonogramu.
 • Zahradní chatky je možno stavět pouze v souladu s předpisy ÚMČ Královo Pole na základě stavebního povolení.
 • Při ukončení členství nemá člen ZO nárok na odškodné za vysázené dřeviny nebo zbudované chatky nebo přístřešky a je povinen vrátit klíče od branek

 

 

Schválila ČS ZO Brno Tesla dne  23.6.2015