Osadní řád zahrádkářské osady Tesla Brno

 1. Účelem Osadního řádu je vymezit základní činnosti, vzájemné vztahy a pravomoci v prostoru zahrádek na pronajatých pozemcích MMB, vymezených ulicemi Purkyňova – Červinkova – Vodova.
 2. Tento Osadní řád je platný pro všechny fyzické a právnické osoby hospodařící na pronajatých pozemcích MMB daných smlouvou mezi MMB a ZO ČZS Brno Tesla, v prostoru mezi ulicemi Purkyňova – Červinkova – Vodova.
 3. Pozemky přiděluje výbor ZO ČZS Brno Tesla na základě žádosti žadatele. Přidělení pozemků registruje pověřený člen výboru. Pozemky předává pověřený člen výboru. Správu pozemků zajišťují pověření správci.
 4. Do prostoru Zahrádkové osady ZO ČZS Brno Tesla mají vstup povolen pouze členové ZO ČZS Brno Tesla. Cizí osoby (vyjma policie) mají vstup povolen pouze v  doprovodu člena ZO ČZS Brno Tesla a ten za ně odpovídá. Za nečleny přítomné v komunikačním prostoru osady během společných akcí odpovídají členové ZO - organizátoři akce.

5. Povinnosti členů ZO ČZS Brno Tesla

 • Dodržovat Stanovy ČZS, Opatření MMB a ÚMČ Královo Pole, usnesení ČS, Smlouvu o podnájmu s MMB, Smlouvu o pachtu, pokyny členů výboru a tento Osadní řád
 • Sledovat aktuální informace na nástěnkách ZO ČZS v prostoru zahrádek
 • Řádně obdělávat přidělené pozemky za účelem pěstování ovoce a zeleniny, likvidovat plevel a škůdce, odstraňovat náletové křoviny, prořezávat stromy
 • Udržovat přístupové cesty přilehlé k pronajatým pozemkům a odstraňovat z nich plevel
 • Šetřit vodou. Pokud má člen kůlnu nebo přístřešek o ploše větší jak 4 m2, musí jej opatřit okapem pro svod dešťové vody a sběrnou nádrží pro zalévání
 • Udržovat pořádek na svěřeném pozemku, neplést si zahrádku se smetištěm nebo skladem nepotřebných věcí
 • Ve stanoveném termínu platit příslušné poplatky (nájemné, voda, členské a účelové příspěvky)
 • Chovat se ohleduplně ke svým sousedům, chránit společný majetek

6. Práva členů ZO ČZS Brno Tesla

 • Užívat přidělené a společné pozemky k zahrádkářským a rekreačním účelům
 • Obracet se na členy výboru a RK s dotazy a připomínkami
 • Vlastnit klíč od vstupní branky
 • Odebírat vodu ze společného vodovodu
 • Používat přístupové komunikace a vyhrazené společné prostory
 • Být volen do zastupitelských orgánů

7. Práva a povinnosti výboru jsou definovány stanovami ČZS, zejména:

 • Přijímat nové členy, oprávněně rozhodovat o zrušení členství
 • Navrhovat výši poplatků, jejich splatnost a způsob platby
 • Přidělovat a odebírat členům pozemky, vstupovat na pronajaté pozemky za účelem plnění svých povinností
 • Jednat jménem ZO, dohlížet na dodržování stanovených pravidel
 • Spravovat společný majetek, prosazovat společné zájmy

8. Výbor ZO nebo ČS může členovi ČZS uložit pořádkové opatření (napomenutí, odebrání pozemku, ukončení členství, apod.) zejména z těchto důvodů:

 • Neplnění členských povinností
 • Závažné porušení stanov ČZS
 • Nedodržování Osadního řádu ZO ČZS nebo Smlouvy o pachtuu

9. Likvidace odpadu:

 • Likvidace zbytků plodin a dřevin je třeba v maximální míře provádět kompostováním. Pálení větví a suchého odpadu je možné jen v nezbytné míře za dodržení pravidel PO a vyhlášek MMB. Mokré dřevo, plevel a listí nesmí být páleny. Jiné materiály (umělé hmoty, tkaniny apod.) je zakázáno pálit. Kouř je nutno minimalizovat - nesmí obtěžovat lidi v okolní zástavbě ani komunikacích, oheň musí být pod stálým dohledem a v závěru uhašen a zalit vodou.
 • Kovový odpad – v předem určených termínech společný sběr na stanoveném místě. Není žádoucí do osady vodit cizí osoby za účelem sběru kovového odpadu.
 • Komunální odpad – likvidují členové ZO průběžně do popelnic v místě svého bydliště. Je nepřípustné vyhazovat jakýkoliv odpad přes plot za hranice pronajatých pozemků.
  1. Výbor ZO neodpovídá za jakékoli škody, které vzniknou členům ZO v souvislosti s jejich působením v ZO.
  2. Práce, organizované výborem ZO za účelem údržby a zvelebování společných částí zahrad a přilehlého okolí zahrad, jsou dobrovolné a lze jimi ovlivnit výši účelového příspěvku (ÚP). Na základě odpracovaného počtu hodin lze zpětně u konkrétních osob snížit ÚP = naturální plnění.
  3. Dobrovolné pojetí této práce je chápáno jako samozřejmá morální odpovědnost jednotlivých členů ZO za celkový stav a kvalitu zahrádkářské osady jako celku.
  4. Psi v zahrádkářské kolonii nesmějí obtěžovat ostatní zahrádkáře, poškozovat cizí záhonky apod. Za psy odpovídají jejich majitelé-zahrádkáři a případné škody jsou povinni napravit. Případné exkrementy jsou povinni ihned odstranit.
  5. Děti nesmějí volně běhat po cizích pozemcích, rodiče za ně plně odpovídají v celém areálu zahrad a případné škody jsou povinni s poškozeným uživatelem pozemku nebo se zástupci ZO neprodleně vyřešit.
  6. Odběr vody. Každý zahrádkářský dílec má vyhrazené místo pro odběr vody, z jiného místa nelze vodu odebírat. Výjimku tvoří havarijní stavy na vodovodu. Hlavní přívody vody otevírá pouze pověřený správce (nebo jeho zástupce) podle členskou schůzí schváleného harmonogramu.
  7. Zahradní chatky je možno stavět pouze v souladu se stavebními normami ÚMČ Královo Pole a se Smlouvou o nájmu s MMB.
  8. Při ukončení členství nemá člen ZO nárok na odškodné za vysázené dřeviny nebo zbudované chatky nebo přístřešky a je povinen vrátit klíče od branek.

Schválila ČS ZO ČZS Brno Tesla dne 28.1.2019