Výroční členská schůze


výroční členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Tesla se koná v úterý 28.ledna 2020 v 17.30, v restauraci  U KOTELNY na Herčíkově ulici č.3

Prezence, smlouvy, GDPR, dotazy, apod. od 17:00.

 

Program:

 • Zahájení schůze, přivítání hostů a nových členů
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, moderátora diskuze, návrhové a mandátní komise
 • Kontrola plnění usnesení z minulé ČS
 • Výroční zpráva 2019 a plán na r.2020
 • Zpráva o hospodaření (účetní závěrka) 2019 a návrh rozpočtu na r.2020
 • Zpráva kontrolní komise za r.2019
 • Osadní řád, pouštění vody, údržba pozemků
 • Nový zahrádkářský zákon a petice pro jeho podporu
 • Nový územní plán a jeho dopad na ZO Brno Tesla; co jsme udělali, můžeme a musíme udělat pro prosazení zájmů ZO
 • Rozpis zálohových plateb členů ZO na r.2020
 • Zahrádkářská výstava Semilasso 2020
 • Různé + diskuze
 • Usnesení (průběžně) a závěr VČS