Výroční členská schůze


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Tesla

se koná ve čtvrtek 3.února 2022 v 18:00 v restauraci U KOTELNY na Herčíkově ulici č.3, prezence, administrativa, informace, dotazy od 17:30.

Program:

 • Zahájení schůze, přivítání hostů a nových členů
 • Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, moderátora diskuze, návrhové a mandátní komise
 • Schválení programu VČS
 • Kontrola plnění usnesení z minulé členské schůze
 • Výroční zpráva 2021 a plán na r.2022
 • Zpráva o hospodaření 2021 a návrh rozpočtu na r.2022
 • Zpráva kontrolní komise ZO za r.2021
 • Stanovy ČZS, osadní řád, pouštění vody, údržba pozemků
 • Aktuality kolem nového územního plánu města Brna
 • Rozpis a termín zálohových plateb členů ZO na r.2022
 • Aktivity ZO a spolupráce s veřejností
 • Různé + diskuze
 • Usnesení a závěr VČS